By | March 31, 2019

Forex คืออะไร?

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Market) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Forex  (เขียนแบบย่อลงไปอีกว่า FX) คือตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านตัวแทนหรือโบรกเกอร์ และอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะแปรผันตามอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของแต่ละสกุลเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ, สถานการณ์บ้านเมือง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการประกาศตัวเลขสำคัญของแต่ละประเทศ อย่างเช่น ตัวเลขอัตราการว่างงาน เป็นต้น

What is forex trading?

What is forex trading?

ตัวอย่างรหัสสกุลเงินของแต่ละประเทศ

ไทย                                เงินบาท                         THB
อังกฤษ                           เงินปอนด์                      GBP
สหรัฐฯ                            เงินดอลลาร์                 USD
สหภาพยุโรป                  เงินยูโร                          EUR
ญี่ปุ่น                               เงินเยน                          JPY

>> ดูรหัสสกุลเงินหลักในตลาด Forex และรหัสย่อของสกุลเงินต่าง ๆ

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนงินตราระหว่างประเทศ

ตลาด FOREX ถือเป็นตลาดเกร็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนงินตราระหว่างประเทศ เมื่อก่อนนักลงทุนในตลาดนี้จะจำกัดอยู่เพียงในกลุ่มสถาบันการเงินใหญ่ ๆ เช่น ธนาคาร เท่านั้น ต่างจากปัจจุบันซึ่งมีนักลงทุนหลายกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนรายย่อยอย่างเราทั้งหลาย ก็สามารถเข้าไปลงทุนผ่านระบบการเทรดฟอเร็กซ์ออนไลน์ผ่านโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นตัวกลางในการรับส่งคำสั่งซื้อขายจากนักลงทุนไปยังตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การแข็งค่าหรือการอ่อนค่าของสกุลเงิน จะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยการขึ้นลงของค่าเงินนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้น แต่มันอาจเกี่ยวเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศ หรือประเทศคู่ค้าด้วย ปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจ หรือตัวเลขข่าวเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับสถิติข้อมูลย้อนหลังกับตัวเลขคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจ รวมไปถึงผลกระทบจากสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น พายุ, แผ่นดินไหว, หิมะถล่ม เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการก่อการร้าย ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ การขึ้นหรือลงของค่าสกุลเงินทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลง จึงทำให้เกิดการเกร็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *