Category: FOREX

ทำความรู้จักกับ FOREX

Forex คืออะไร? ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Market) หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Forex  (เขียนแบบย่อลงไปอีกว่า FX) คือตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านตัวแทนหรือโบรกเกอร์ และอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะแปรผันตามอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของแต่ละสกุลเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ, สถานการณ์บ้านเมือง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการประกาศตัวเลขสำคัญของแต่ละประเทศ อย่างเช่น ตัวเลขอัตราการว่างงาน เป็นต้น ตัวอย่างรหัสสกุลเงินของแต่ละประเทศ ไทย               …Read More »